Bhasma

Showing: 0 - 20
Total Result: 35
Baidyanath Swarna Bhasma (S.Y.)

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

5600 5040 11% off

Seva Sadan Apamarg Kshar

Mfr: Shri Ayurved Seva Sadan

65 59 10% off

Baidyanath Abhrak Bhasma (Sahastraputi)

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

446 401 11% off

Dindayal Shring Bhasma Premium (10G)

Mfr: Dindayal Industries ltd.

218 196 11% off

Baidyanath Yashad Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

119 107 11% off

Baidyanath Vaikrant Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

113 102 11% off

Baidyanath Vang Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

157 141 11% off

Baidyanath Tamra Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

163 147 11% off

Baidyanath Tankan Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

99 89 11% off

Baidyanath Trivang Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

286 257 11% off

Baidyanath Sfatika Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

71 64 11% off

Baidyanath Swarna Makshik Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

137 123 11% off

Baidyanath Sangajrahat Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

65 58 12% off

Baidyanath Shankh Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

94 85 11% off

Baidyanath Raupya Makshik Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

50 45 11% off

Baidyanath Raupya (Chandi) Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

270 243 11% off

Baidyanath Prawal Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

477 429 11% off

Baidyanath Nag Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

117 105 11% off

Baidyanath Muktashukti Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

110 99 11% off

Baidyanath Mayur Chandrika Bhasma

Mfr: Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt.Ltd. Naini-Allahabad

156 140 11% off